Is de burgemeester bevoegd om protestacties bij abortusklinieken te beperken, bijvoorbeeld door de demonstraties enkel toe te staan op geruime afstand van de kliniek? Of staan het demonstratierecht en de strikte eisen die de Nederlandse demonstratiewet – de Wet openbare manifestaties (Wom) – stelt aan een beperking van dit recht hieraan in de weg? En legt het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de kliniekbezoeksters nog gewicht in de schaal?

In deze bijdrage gaan Swart en Roorda in op deze vragen, waarbij zij tevens een korte blik over de grens werpen om te kijken hoe andere landen demonstraties bij abortusklinieken reguleren.