Hoe wordt het recht op vrijheid van vreedzame vergadering zoals beschreven in artikel 21 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (IVPBR) uitgelegd? Dit zet het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties (VN), dat toeziet op de naleving van artikel 21 IVBPR, in dit rapport uiteen. Aan bod komen onder andere de reikwijdte van het recht, de verplichtingen van staten, de toegestane beperkingen van het recht en de plichten van handhavingsinstanties.