Wanneer kan een demonstratie worden beperkt? De regels die bij een demonstratie kunnen worden gesteld

Mag de burgemeester de lichte bevelsbevoegdheid gebruiken tijdens een demonstratie?

Bij een demonstratie mag de burgemeester niet gebruikmaken van de lichte bevelsbevoegdheid (artikel 172 lid 3 Gemeentewet). Als er sprake is van een demonstratie, dan moet de burgemeester de demonstratiewet (Wet openbare manifestaties) gebruiken. Dit is de wet die ziet op het reguleren van demonstraties. 

De burgemeester mag de lichte bevelsbevoegdheid alleen gebruiken bij een (ernstige vrees voor een) verstoring van de openbare orde die zich plotseling voordoet, waardoor de burgemeester direct moet ingrijpen. 

De burgemeester mag met de lichte bevelsbevoegdheid alle bevelen geven die de burgemeester noodzakelijk vindt om de openbare orde te handhaven. Het is dus een hele brede bevoegdheid. Maar de burgemeester moet bij het gebruik ervan wel rekening houden met andere wetten en kan de lichte bevelsbevoegdheid daarom niet gebruiken als de Wet openbare manifestaties van toepassing is, zoals bij demonstraties.

We spreken van een ‘lichte’ bevelsbevoegdheid, omdat het een lichtere bevoegdheid van de burgemeester is dan de zwaardere noodbevoegdheden, namelijk het noodbevel of de noodverordening.

De burgemeester kan de lichte bevelsbevoegdheid wel gebruiken tegen vijandig publiek dat door geweld probeert een vreedzame demonstratie onmogelijk te maken. Denk aan het bevel aan vijandig publiek dat zij niet mogen komen in een bepaald gebied zolang de demonstratie daar plaatsvindt.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: