Naar de rechter? Juridische stappen die demonstranten, derden en autoriteiten kunnen zetten

Wat betekent in bezwaar gaan?

Burgers kunnen ‘in bezwaar gaan’ als zij het niet eens zijn met een besluit van een overheidsorgaan. Dit overheidsorgaan moet dan opnieuw kijken naar het besluit. 

Bij demonstraties gaat het meestal om de brief (het Wom-besluit) waarin de burgemeester een demonstratie regels oplegt of verbiedt. De burgemeester stuurt zo’n brief aan degene die de demonstratie heeft aangemeld bij de burgemeester.

Is degene die de demonstratie heeft aangemeld of een andere belanghebbende, zoals een demonstrant, het niet eens met dit besluit van de burgemeester, dan kan diegene binnen zes weken in bezwaar gaan. 

Dat betekent dat de demonstrant een brief aan de gemeente stuurt (een ‘bezwaarschrift’) waarin diegene uitlegt waarom die het niet eens is met de beslissing van de burgemeester. Soms kan bezwaar maken ook digitaal, via de website van de gemeente. De burgemeester moet naar aanleiding van het bezwaar een nieuwe beslissing nemen. Als de burgemeester vindt dat de demonstrant gelijk heeft, dan kan de burgemeester het Wom-besluit veranderen of intrekken. Heeft de demonstrant niet gelijk volgens de burgemeester, dan kan de demonstrant vervolgens in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Als er bezwaar of beroep is ingediend, maar de demonstrant kan de reactie van de burgemeester niet afwachten, dan kan de demonstrant ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. De rechter doet snel (vaak binnen een dag) uitspraak over of de burgemeester de beperkingen heeft mogen opleggen. Denk aan de situatie waarin de burgemeester een demonstratie een dag van tevoren heeft verboden. De demonstrant hoeft dan niet eerst de reactie van de burgemeester op het bezwaar af te wachten. 

De burgemeester moet in het Wom-besluit vermelden hoe iemand in bezwaar kan gaan. 

Daarbij geeft de burgemeester aan bij wie het bezwaar kan worden ingediend, hoe lang de belanghebbende daarvoor heeft en wat diegene daarbij allemaal moet vermelden (denk aan naam, adres, reden voor bezwaar). Dit noemen we de rechtsmiddelenclausule. Het opnemen daarvan is verplicht volgens de wet (artikel 3:45 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht). 

De voorbeeldbrief voor het indienen van een bezwaarschrift op juridischloket.nl

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: