Naar de rechter? Juridische stappen die demonstranten, derden en autoriteiten kunnen zetten

Welke juridische procedures kunnen worden gestart bij demonstraties?

Er kunnen verschillende juridische procedures worden gestart bij demonstraties. Dit kan via het bestuursrecht, het burgerlijk recht (civiel recht) en het strafrecht

Voor problemen die burgers hebben met de overheid (denk bijvoorbeeld aan het optreden van de burgemeester of politie tijdens een demonstratie) kan ook een klacht worden ingediend bij de Nationale ombudsman. Voordat de klacht kan worden ingediend bij de Nationale ombudsman moet deze eerst worden ingediend bij de instantie zelf. Wordt de klacht daar niet naar tevredenheid behandeld of duurt het behandelen ervan langer dan zes weken, dan kan men naar de Nationale ombudsman stappen. Dit kan niet tegelijkertijd met bijvoorbeeld een beroepsprocedure bij de rechtbank: de Nationale ombudsman mag niet op de stoel van de rechter gaan zitten.

Bestuursrecht

Via het bestuursrecht kunnen besluiten van de overheid worden aangevochten. Denk aan besluiten die de burgemeester neemt in het kader van een demonstratie.

Een belanghebbende (zoals een demonstrant) die het niet eens is met een regel, verbod of beëindiging door de burgemeester opgelegd, kan daartegen bezwaar maken bij de burgemeester. Dit betekent dat de belanghebbende binnen zes weken nadat de burgemeester de regel, het verbod of de beëindiging heeft opgelegd, een brief aan de burgemeester moet sturen waarin staat waarom de belanghebbende het niet eens is met het besluit. 

Als de burgemeester vindt dat de belanghebbende gelijk heeft, kan de burgemeester de regel, het verbod of de beëindiging veranderen of intrekken. Als de burgemeester de beperking, het verbod of de beëindiging niet verandert of intrekt, dan kan de belanghebbende naar de bestuursrechter gaan (in beroep gaan). Die oordeelt dan of de burgemeester de regel, het verbod of de beëindiging had mogen opleggen.

Ook kan een belanghebbende snel (vaak binnen een dag) naar de voorzieningenrechter als er haast bij is. Dit doet de belanghebbende tegelijkertijd met het bezwaar of beroep. Denk aan demonstranten die naar de rechter stappen omdat een aangemelde demonstratie een dag van tevoren door de burgemeester is verboden. De reactie van de burgemeester op het bezwaar hoeft dan niet te worden afgewacht. De voorzieningenrechter geeft dan in een voorlopig oordeel antwoord op de vraag of de demonstratie wel of niet plaats kan vinden. Dit wordt ook wel een ‘voorlopige voorziening’ genoemd omdat er op een later moment in de zogenoemde bodemprocedure nog een ander oordeel kan worden gegeven door een ‘gewone’ rechter die uitgebreider naar de zaak kijkt.

Burgerlijk recht

De burgerlijke rechter oordeelt over conflicten tussen burgers of bedrijven (burgers onderling).

Een persoon die schade heeft geleden of kan lijden door een demonstratie, kan naar de burgerlijke rechter (civiele rechter) stappen. Dit kan om een verbod of gebod aan te vragen. Denk aan de eigenaren van een winkelcentrum die aan de rechter vragen om een gebod dat demonstranten moeten stoppen met het bezetten van hun winkelcentrum.

Een andere mogelijkheid is het vragen om een schadevergoeding. Weigert de persoon die de schade heeft veroorzaakt te betalen, dan kan de persoon die schade heeft geleden naar de burgerlijke rechter stappen om de schadeveroorzaker aansprakelijk te stellen voor een onrechtmatige daad. Degene die schade heeft geleden moet dan bewijzen dat dit komt doordat de ander iets onrechtmatigs (in strijd met het recht) heeft gedaan en dat de ander dit kan worden verweten. Als dit is bewezen, dan kan de burgerlijke rechter de schadeveroorzaker veroordelen tot het betalen van schadevergoeding. Zie deze voorbeeldbrief voor het aansprakelijk stellen van iemand voor een onrechtmatige daad.

Is er veel haast bij, dan kan een persoon die schade heeft geleden of dreigt te lijden ervoor kiezen om snel (vaak binnen een dag) naar de burgerlijke rechter te stappen voor een spoedprocedure, dit noemen we een kort geding. Bijvoorbeeld als demonstranten de volgende dag distributiecentra van een ondernemer willen blokkeren. De ondernemer kan dan de kortgedingrechter vragen bepaalde beperkingen te stellen aan de blokkadeactie.

Strafrecht

De strafrechter gaat over strafbare feiten die zijn gepleegd. Denk aan een demonstrant, een toeschouwer of een politieagent die iets strafbaars doet tijdens een demonstratie.

Mensen kunnen aangifte doen bij de politie van strafbare gedragingen, bijvoorbeeld van vernieling (artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht) of belediging (artikel 266 van datzelfde wetboek). Naar aanleiding van de aangifte, of op eigen initiatief als de politie op het spoor komt van een strafbaar feit, kan de politie een onderzoek starten. Is er genoeg bewijs voor het een strafbaar feit, dan stuurt de politie de zaak door naar het Openbaar Ministerie (OM). Het OM bepaalt of het de verdachte gaat vervolgen. Dat betekent dat de verdachte voor de officier van justitie of een rechter moet komen voor een straf. 

Een voorbeeld: demonstranten houden een bezettingsactie in een bedrijf, waarbij de directie al een paar keer tegen de demonstranten heeft gezegd dat zij wil dat de demonstranten weg gaan. Dat bedrijf zou dan bijvoorbeeld aangifte kunnen doen van huisvredebreuk. Dat is strafbaar gesteld in de wet (artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht). 

Ook kan er bijvoorbeeld aangifte worden gedaan als een vreedzame demonstrant gewond raakt omdat de politie onnodig geweld heeft gebruikt. Hierover kan ook een klacht worden ingediend bij de regionale eenheid waar de politieambtenaar werkt. Alle regionale eenheden hebben dezelfde klachtenregeling.

Een demonstrant die iets strafbaars doet tijdens een demonstratie kan daarvoor door de politie worden aangehouden en door het Openbaar Ministerie (OM) worden vervolgd. Als het OM besluit tot vervolging, is het aan de rechter om te beoordelen of het strafbare feit moet leiden tot een straf, zoals een geldboete of een taakstraf. 

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: