VN Internationaal Verdrag Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR)

In artikel 21 van dit VN-verdrag staat het recht om te demonstreren en onder welke voorwaarden de overheid dit recht mag beperken.

Artikel 21

Het recht van vreedzame vergadering wordt erkend. De uitoefening van dit recht kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die welke in overeenstemming met de wet worden opgelegd en die in een democratische samenleving geboden zijn in het belang van de nationale veiligheid of de openbare veiligheid, de openbare orde, de bescherming van de volksgezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Wetten

Alle Nederlandse en Internationale regels