Wetgeving

Wat staat er in de wet over het recht om te demonsteren?
Over het initiatief
Wat er wel en niet mag tijdens een demonstratie staat vastgelegd in de  Grondwet en de Wet openbare manifestaties (Wom)

Wat is een wet?

Veel van onze regels vinden we in wetten. In die wetten staan bijvoorbeeld onze grondrechten, wanneer iets strafbaar is en wanneer iemand schadevergoeding moet betalen.

Er zijn Nederlandse wetten, maar ook internationale wetten (die noemen we verdragen). Iedereen moet zich aan de wet houden, ook de overheid. Voor de rechter is de wet erg belangrijk, omdat de rechter oordeelt op basis van de wet.

Nederlandse regels

De basisregels zijn in Nederland vastgelegd in de Grondwet. Daarin staan de belangrijkste rechten en plichten van burgers en overheid. Het recht om te demonstreren (‘het recht tot betoging’) vind je in artikel 9 van de Grondwet.

De wet die het demonstratierecht regelt, is de Wet openbare manifestaties (Wom). Daarin staan regels die ervoor moeten zorgen dat iedereen de vrijheid heeft om te demonstreren en dat de overheid demonstraties beschermt. In die wet is ook geregeld wanneer de overheid demonstraties mag beperken.

Internationale regels

Internationaal recht bestaat uit regels die landen met elkaar hebben afgesproken. Sommige van die afspraken gaan over grondrechten. Die afspraken vinden we bijvoorbeeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Ook binnen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN) zijn afspraken over grondrechten gemaakt en vastgelegd in internationale verdragen.

Nederland moet zich aan deze internationale regels houden. Rechters toetsen aan deze regels in hun uitspraken.